Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi

ATAŞEHİR İHALE MERKEZİ

Ataşehir'i Kapsayan İhaleler
Ana Ekranına kolaylık geri dönmenizi sağlar.

İHALE EKLE

KATEGORİLER

İHALE/İLAN ARAMA

Ataşehir Belediyesi
Ataşehir Belediyesi

2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Güneyinde Maltepe, batısında Kadıköy, kuzeybatısında Üsküdar, kuzeyinde Ümraniye, kuzeydoğusunda Çekmeköy ve doğusunda Sancaktepe ilçelerine komşudur. İlçe 25,84 kilometrekaredir, nüfusu 419.368dir ve sınırları dahilinde toplam 17 mahalle vardır. 5747 Sayılı, Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6 Mart 2008’de TBMM’de Kabul edildi. Kanunun ‘İlçe kurulması’ başlığı altındaki 1. maddesinin 18. bendinde, Ataşehir İlçesi şöyle tanımlanıyor: “Ekli (16) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İli’nde Ataşehir İlçesi kurulmuştur.”

23 YILI AŞEVİ İÇİN MUHTELİF GIDA MALZEMELERİ, ET VE TAVUK, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ MAL ALIMI
ATAŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2023 YILI AŞEVİ İÇİN MUHTELİF GIDA MALZEMELERİ, ET VE TAVUK, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN         :               2023/512588
1-İdarenin
a) Adı     :               ATAŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi               :               Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A Batıataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası              :               2165705000 - 2166870797
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası                :                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı     :               2023 YILI AŞEVİ İÇİN MUHTELİF GIDA MALZEMELERİ, ET VE TAVUK, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ MAL ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı   :              
76 KALEM GIDA MALZEMESİ ALIMI-76 KALEM MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     :               T.C. ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI DEPO
ç) Süresi/teslim tarihi          :               Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren mal alımına başlanacaktır. İdarenin belirteceği zamanlarda peyder pey mal alımı yapılacaktır. İdare istediği malı istediği miktarda ve istediği zaman almaya serbest olup ürünler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Bağlı deposuna teslim edilecektir. İş 31.12.2023 tarihinde bitirilecektir
d) İşe başlama tarihi           :               sözleşme imzalandığı zaman işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati          :               16.06.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)             :               T.C. Ataşehir Belediye Başkanlığı - İhale Komisyonu Toplantı Odası (Kat :7)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
En avantajlı 1. ve 2. teklif sahibi isteklilerden birim fiyat teklif cetvelinde yer alan  Un, Bulgur (Pilavlık), Limon Suyu, Makarna, Kırmızı Mercimek, Toz Şeker, Domates Salçası, Biber Salçası, Nar Ekşisi, Sebze Çeşni, Tuz, Pirinç, Sıvı Yağ, Kuru Nane, Kırmızı Toz Biber ürünlerin orjinal ambalajında numuneyi idaremize teslim edeceklerdir.Bu numunelerde kullanılan malzeme kalitesi diğer kalemler için referans kabul edilecek olup açık oturum tamamlandıktan sonra gerekli bildirim ekap üzerinden yapılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde yapılmış olan her türlü muhtelif gıda satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 


  01.01.2023 - 05.01.2023

Ataşehir Belediyesi İçerenköy


İLANI GÖRÜNTÜLE
  01.01.2023 - 10.01.2023

Ataşehir Belediyesi Mevlana


İLANI GÖRÜNTÜLE
  01.01.2023 - 12.01.2023

Ataşehir Belediyesi İçerenköy


İLANI GÖRÜNTÜLE
  20.01.2023 - 26.01.2023

Ataşehir Belediyesi Küçükbakkalköy


İLANI GÖRÜNTÜLE
  19.01.2023 - 31.01.2023

Ataşehir Belediyesi


İLANI GÖRÜNTÜLE
  27.05.2023 - 19.06.2023

Ataşehir Belediyesi


İLANI GÖRÜNTÜLE
  23.08.2023 - 09.09.2023

Ataşehir Belediyesi Barbaros


İLANI GÖRÜNTÜLE
  12.08.2023 - 04.09.2023

Ataşehir Belediyesi


İLANI GÖRÜNTÜLE