Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi

ATAŞEHİR İHALE MERKEZİ

Ataşehir'i Kapsayan İhaleler
Ana Ekranına kolaylık geri dönmenizi sağlar.

İHALE EKLE

KATEGORİLER

İHALE/İLAN ARAMA

Ataşehir Belediyesi
Ataşehir Belediyesi

2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Güneyinde Maltepe, batısında Kadıköy, kuzeybatısında Üsküdar, kuzeyinde Ümraniye, kuzeydoğusunda Çekmeköy ve doğusunda Sancaktepe ilçelerine komşudur. İlçe 25,84 kilometrekaredir, nüfusu 419.368dir ve sınırları dahilinde toplam 17 mahalle vardır. 5747 Sayılı, Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6 Mart 2008’de TBMM’de Kabul edildi. Kanunun ‘İlçe kurulması’ başlığı altındaki 1. maddesinin 18. bendinde, Ataşehir İlçesi şöyle tanımlanıyor: “Ekli (16) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İli’nde Ataşehir İlçesi kurulmuştur.”

Atık Su Arıtma Tesisi İle Araç Yıkama Alanı Malzeme Alımı Ve Kurulumu mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/817759
1-İdarenin
a) Adı:ATAŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:BARBAROS MAH. ŞEBBOY SOK. NO: 4/A 34746 ATAŞEHİR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2165705000 - 2166870777
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:Atık Su Arıtma Tesisi İle Araç Yıkama Alanı Malzeme Alımı Ve Kurulumu
b) Niteliği, türü ve miktarı:1 Kalem Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile Araç Yıkama Alanı Temini ve Montajı Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Ataşehir Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Ferhatpaşa Mahallesinde bulunan Şantiye Alanı
ç) Süresi/teslim tarihi:İş kapsamındaki malzemeler, kurulumu yapılmış çalışır bir vaziyette 1 ay içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:04.09.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Ataşehir Belediye Başkanlığı - Destek Hizmetleri Müdürlüğü- İhale Şefliği

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


  01.01.2023 - 05.01.2023

Ataşehir Belediyesi İçerenköy


İLANI GÖRÜNTÜLE
  01.01.2023 - 10.01.2023

Ataşehir Belediyesi Mevlana


İLANI GÖRÜNTÜLE
  01.01.2023 - 12.01.2023

Ataşehir Belediyesi İçerenköy


İLANI GÖRÜNTÜLE
  20.01.2023 - 26.01.2023

Ataşehir Belediyesi Küçükbakkalköy


İLANI GÖRÜNTÜLE
  19.01.2023 - 31.01.2023

Ataşehir Belediyesi


İLANI GÖRÜNTÜLE
  27.05.2023 - 19.06.2023

Ataşehir Belediyesi


İLANI GÖRÜNTÜLE
  27.05.2023 - 16.06.2023

Ataşehir Belediyesi


İLANI GÖRÜNTÜLE
  23.08.2023 - 09.09.2023

Ataşehir Belediyesi Barbaros


İLANI GÖRÜNTÜLE