Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi

ATAŞEHİR İHALE MERKEZİ

Ataşehir'i Kapsayan İhaleler
Ana Ekranına kolaylık geri dönmenizi sağlar.

İHALE EKLE

KATEGORİLER

İHALE/İLAN ARAMA

10 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-FATİH SULTAN MEHMET SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 
10 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/488257
 
1-İdarenin
a) Adı:EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-FATİH SULTAN MEHMET SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Hastane Sokak no: 1/8 34752 İçerenköy ATAŞEHİR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2165783014 - 2165774044
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:10 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:10 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2023 tarihine kadardır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:06.06.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Binası Kızkulesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
1-İhaleye teklif verecek istekliler İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS)  kayıtlı olduklarına dair  firma veya bayi veya ana bayi veya tedarikçi koduna sahip olduğunu gösterir bilgileri Yeterlilik Bilgi  Tablosunda veya birim fiyat teklif cetvelinde sundukları beyanları idarenin üst yazı ile talebi üzerine ihaleden sonra*Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında* asıl evrakları idareye gönderecektir..
2-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler  için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istekliye ait  satış merkezi yetki belgesini Yeterlilik Bilgi  Tablosunda  sundukları beyanları idarenin üst yazı ile talebi üzerine ihaleden sonra*Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında* asıl evrakları idareye gönderecektir.
3-Tıbbi Cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için firmalar kapsam dışı beyanlarını Yeterlilik Bilgi  Tablosunda*  gösterdikleri beyanları idarenin üst yazı ile talebi üzerine ihaleden sonra*Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında* asıl evrakları idareye gönderecektir.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-Teklif edilen ürünlerin ihale sıra numarasını, ürünün adını, ürünün markasını ve ürünün  İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürün(barkod) numaralarını belirten yetkili kişilerce imzalı belge Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirime istinaden asıl evraklarla birlikte verilecektir.
2-.Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler için bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğunu yeterlilik bilgi tablosunda beyan edilecek ve bu belge Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirime istinaden asıl evraklarla birlikte verecektir.
3-Verilen ürün barkod numaralarına göre idaremizce EKAP/ÜTS üzerinden yapılacak sorgulama sonucunda teklif edilen ürünün Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı/onaylı olmadığı veya isteklinin ürünü satmaya yetkili (Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı veya bayii) olmadığı tespit edilmesi durumunda ilgili kısma ait teklifi değerlendirme dışı tutulacaktır.
4-Tıbbi Cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için firmalar kapsam dışı beyanlarını yeterlilik bilgi tablosunda sunarak Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirime istinaden onaylı asıl evrakları idareye gönderecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a) İhale sonrasında idaremizce yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda yeterlik belgelerin kontrolü ve teyidinden sonra  firmalardan 2'şer  (iki) adet numune ve varsa  kataloglar  idaremizin yazılı talebine istinaden 3 iş günü içeresinde Hastanemiz Satınalma birimine  tutanakla teslim edeceklerdir.
b) Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir. Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 nolu "Döner sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" genelgesine göre numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 1 ay içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.